Onderwijs

ALLE JONGENS EN MEISJES IN SAN MARCOS NAAR SCHOOL

In Nicaragua gaat nog steeds meer dan 10 % van de kinderen helemaal niet naar school. In San Marcos waren dat er tot voor kort meer dan 500 in de basisschoolleeftijd. En bovendien komen er zeker zoveel kinderen maar heel kort of maar af en toe. Er is ook nog veel kinderarbeid. Kinderen moeten het gezinsinkomen aanvullen op het land, op straat of op de markt. Daarom is door een aantal stedenbanden samen het Millenniumdoelenproject CAMINANDO JUNTAS opgezet, met o.a. projecten onderwijsdeelname. Zo is vanaf 2010 is in San Marcos ieder jaar een wijk of een deel van het buitengebied aangepakt om een vast aantal kinderen voor het eerst of opnieuw naar de basisschool te krijgen en ook op school te houden.

WAT WORDT ER GEDAAN?

* Er wordt geïnvesteerd in de staat van de gebouwen. Zoals een opknapbeurt, nieuwe daken of een of twee lokalen erbij. Er moeten op die manier meer kinderen goed kunnen worden opgevangen.
* Voor ieder nieuw kind dat erbij komt, komt er ook een schoolbankje of een pulpiter meer in de groep
* Ook krijgt ieder nieuw kind een rugtasje met schoolmateriaal, zo nodig ook schoenen of kleding.
*Een aantal kinderen, die thuis niet voldoende eten, krijgen een extra maaltijd op school. De betrokken ouders werken bij toerbeurt mee met de bereiding daarvan.
*Ouders van nieuwe kinderen en risicokinderen krijgen voorlichting over het hoe en waarom van schoolgaan. Indien nodig wordt ook enige vorm van alfabetisering geboden.
*Leraren worden bijgeschoold, met name ook m.b.t. contacten met ouders en het op school houden van de kinderen.
*Vanaf 2013 is bovendien meer geinvesteerd in beroepsvoorbereidend onderwijs in de twee laatste leerjaren. Er wordt voorzien in beter onderwijsmateriaal op dit gebied. Het Ministerie van Beroepsonderwijs begeleidt deze opzet en brengt deskundigheid in.

De uitvoering en verslaggeving van dit onderwijsproject -ook de financiële- is in handen van ACIDISAM, een N.G.O. van vrijwilligers in San Marcos, die zich ten doel stelt de betrokkenheid bij goed onderwijs te vergroten. Deze groep wordt begeleid door het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua. Wat Helmond-San Marcos financieel kan bijdragen aan dit project, werd tot op heden door HIVOS verdubbeld. Door bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking in Nederland, kan HIVOS dat in 2016 echter niet meer voortzetten.

Ieder jaar kwam er een aantal tot op dat moment thuisblijvende of werkende kinderen voor het eerst naar school. Bovendien komen er kinderen opnieuw terug, die al lang niet meer kwamen En kinderen, die wel een enkele keer op school kwamen, blijven nu komen. Dat zijn de zogenaamde risicokinderen. Gedurende dit onderwijsproject kwamen de volgende aantallen kinderen in San Marcos voor het eerst of opnieuw naar school:
2010: 189
2011: 151
2012: 147
2013: 100
2014: 200
2015: 193

Formeel zit het project in zijn afsluitingsfase. Alle onderwijskernen zijn aan de beurt geweest en het aantal schoolgaande kinderen is sterk toegenomen. Bovendien is ook het bewaken van regelmatig schoolbezoek door de gemeente San Marcos de laatste jaren sterk verbeterd. Samen met het tegengaan van kinderarbeid – ook weer samen met HIVOS – en het al eerder afgesloten alfabetiseringsproject “Yo Si Puedo”, is dit weer een geslaagd onderwijsproject.

LEERMIDDELEN

Momenteel wordt in San Marcos onderzocht op welke manier het beschikbaar krijgen van goed onderwijsmateriaal en goede leermiddelen kan worden verbeterd. De voorzieningen op dit punt laten veel te wensen over en hierbij wordt een beroep gedaan op medewerking van Helmond-San Marcos. Dit geldt zowel voor de inhoud en het karakter van het materiaal als ook voor de bekostiging.

Terug naar boven